Select Page

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 54 став 3, точка б. Потточка 2) и член 56 од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 09.10.2007 година донесе План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија

icon Odluka-09102007 (48.48 kB)