Select Page
Правилник – за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор за давател на универзална услуга усвоен на ден 21.12.2006 година, објавено во “Сл. весник на РМ“ бр.135 од 26.12.2006 година.