Select Page
Правилник за формата и содржината на единствениот телефонски именик, донесен на ден 30.08.2006, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.