Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 24.10.2014 до 24.11.2014 до 12:00 часот на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
-коментари на Годишна програма на АЕК за 2015 година

Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Shkup

или на e-mail адресата: contact@aec.mk


Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 24/10/2014
Крај на јавна расправа: 24/11/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следнава адреса за електронска пошта: contact@aec.mk