Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИФИКАЦИЈАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА “.

Предлог Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврда за регистрацијаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 12/05/2014
Крај на јавна расправа: 11/06/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:

Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси : petar.ivanoski@aec.mk , jane.jakimovski@aec.mk