Select Page

Të nderuar,

Агенцијата за електронски комуникациисогласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), отвора јавна расправа по Предлогот за измена на Правилникот за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните телекомуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоци. 
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по јавната расправа најдоцна до 08.03.2019 година на следната адреса:
 
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Кеј Димитар Влахов бр. 21 
СКОПЈЕ

или по електронски пат на следнава адресa:

renata.bureva@aec.mk
 

Предлогот за измена на Правилникот за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните телекомуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоциДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 06/02/2019
Крај на јавна расправа: 08/03/2019
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје