Select Page
Të nderuar,
Согласно членот 104  став 3- Брзина на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернет од Законот за електронските комуникации (Сл весник 39/2014 од 25.02.2014), Агенцијата за електронски комуникации ги објавува на јавна расправа следните Нацрт документи:

1. Анализа на брзината на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернет

2. Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга

Јавната расправа ќе трае заклучно со 22.11.2014 год.

Контакт лица: Лилјана Денковска –  liljana.denkovska@aec.mk и

Владимир Ристевски – vladimir.ristevski@aec.mk
Анализа на брзината на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернет
Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 22/10/2014
Крај на јавна расправа: 22/11/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: liljana.denkovska@aec.mk и vladimir.ristevski@aec.mk