Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 25.06.2021 до 26.07.2021 година до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година.
ул. Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mk

Предлог – Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 годинаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 25/06/2021
Крај на јавна расправа: 27/07/2021
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје