Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Предлог правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. Јавната расправа ќе заврши заклучно со 20.11.2014 година. Се молат заинтересираните страни да достават коментари по предлог правилникот.

Контакт лица:

Петар Иваноски petar.ivanoski@aec.mk

Марјан Пејовски marjan.pejovski@aec.mk


20141017_Nacrt_pravilnik_za_bitstrim_pristap_i_preprodazhba__na_bitstrim_usluga.doc

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 17/10/2014
Крај на јавна расправа: 20/11/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:

Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта:

Контакт лица:

Петар Иваноски petar.ivanoski@aec.mk
Марјан Пејовски marjan.pejovski@aec.mk