Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по Предлог текстот на Правилникот, на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 06/10/2014 до 06/11/2014 на следната адреса:
 
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Димитар Влахов 21
1000 Shkup
 
или на e-mail адресата:
igor.bojadjiev@aec.mk

Предлог Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 06/10/2014
Крај на јавна расправа: 06/11/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Димитар Влахов 21
1000 Shkup

или на e-mail адресата:
igor.bojadjiev@aec.mk