Select Page
Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба на радио опрема која користи радиофреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на Европската унија.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 09.10.2014 до 09.11.2014 на следната адреса:
 
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Sektori për radiokomunikime
Кеј Димитар Влахов бр. 21
1000 Shkup
 
или на e-mail адресите:Предлог Правилник за формата и содржината на барањето

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 09/10/2014
Крај на јавна расправа: 09/11/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:

Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје, Сектор за радиокомуникации, или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта:

jonce.grozdanoski@aec.mk;

radka.sekutkoska@aec.mk;

vesna.terzijan@aec.mk;