Select Page
Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Предлог Правилникот за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги превземат при нарушување на безбедноста на личните податоци на претплатниците.
Јавната расправа ќе заврши заклучно со 23.11.2014 година. Се молат заинтересираните страни да достават коментари по предлог правилникот.
Контакт лица:
Синиша Апостолоски sinisa.apostoloski@aec.mk

20141022_Predlog_Pravilnik_za_obezbeduvanje_na_bezbednost_i_integritet_na_mrezhi.docx

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 22/10/2014
Крај на јавна расправа: 23/11/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта:sinisa.apostoloski@aec.mk