Select Page

BU LRIC rrjeti mobil

Финален документ за ажурирање на BU LRIC+ моделот за пресметка на големопродажните цени за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи 12/11/2013 Објавено во: СоопштенијаФинален Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни...

RREGULLIMI I ÇMIMEVE TË SHITJES ME PAKICË

Методологија за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренција Отпочнување на процес за развој на методологија за регулирање на малопродажни цени Документи Упатство за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна...

BU LRIC linja të huazuara

Финален документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre 25/10/2012 Објавено во: ЛегислативаЈавна расправа по Референтен документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre 23/7/2012 Објавено во: Јавна...

Методологија за пресметување на пондерирана просечна цена на капиталот WACC

Овој документ е издаден согласно член 105 од Законот за електронските комуникации според кој Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) треба да ги преземе следните должности и одговорности:   Соодветно да ги земе во предвид мислењата на...