Select Page

Објава на Предлог Годишна програма за работа на АЕК за 2016

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната...

Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации“. Се повикуваат сите...

Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното издавање и одземање

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното...

Правилник за формата и задолжителните елементи на записникот од извршениот надзор

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за формата и задолжителните елементи на записникот од извршениот надзор“. Се повикуваат сите заинтересирани...

Правилник за содржината и формата на жигот за запечатување

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за содржината и формата на жигот за запечатување“. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават...

Предлог измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и...