Select Page

Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа...

Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги...

Предлог Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема и Програма за полагање на...

Јавна расправа по Предлог Правилник за интероперабилност на дигитални интерактивни телевизиски услуги

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за интероперабилност на дигитални интерактивни телевизиски услуги. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната...

Јавна расправа по Предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ

Агенцијата ги објавува на јавна расправа Предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ и прилог 1 кон упатството. Јавната расправа е во период од 30 денови, почнувајќи од денот на објавување и ќе трае до 21...

Plani i numërimit

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПЛАН ЗА НУМЕРАЦИЈА“.Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната...