Select Page

Покана за јавна расправа за определување на цена за завршување на SMS во јавна мобилна комуникациска мрежа во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа за определување на цена за завршување на SMS во јавна мобилна комуникациска мрежа во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по објавениот нацрт текст....

Јавна расправа по План за нумерација, Правилник за доделба на броеви и серии на броеви и Правилник за преносливост на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на: Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија, Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација и Правилникот за...

Јавна расправа по нацрт текст на Правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на Правилникот за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по објавениот...

Ревизија 1 на Нацрт текстот на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации за отворената расправа од 16.05.2013 година, објавува Ревизија 1 на Нацрт текстот на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија:  20130529_Нацрт текст на Глава 1 од План за намена на РМ (950.44 kB...

Јавна расправа по предлог анализа на пазари 4, 5 и 6

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог анализа на пазар за: Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација Услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација Услуга за...

Јавна расправа по Нацрт текстот на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во РМ

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Нацрт текстот на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки во јавната расправа што ќе се одржи на...