Select Page

Rregullore për ndërveprueshmërinë e shërbimeve televizive interaktive dixhitale

Правилник за интероперабилност на дигитални интерактивни телевизиски услуги Поврзани тагови: дигитални, интерактивни, интероперабилност, правилник, рф спектар, телевизиски...

Rregullore për ndërveprueshmërinë e shërbimeve televizive interaktive dixhitale

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции Коментари и одговори на коментари по нацрт текстот на Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции Поврзани тагови: одобренија...

Rregullore për mënyrën e llogaritjes së kompensimit vjetor për përdorimin e numrave dhe / ose serive të numrave të dhënë ose të caktuar

Коментари и одговори на коментари за Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви...

Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот

Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот Коментари и одговори на коментари за Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на...