Select Page

Одлука за износот на средствата кои операторите на територијата на Република Македонија ги уплаќаат за компензација на нето трошоците на давателот на универзална услуга во компензацискиот фонд за 2015 година

Одлука за износот на средствата кои операторите на територијата на Република Македонија ги уплаќаат за компензација на нето трошоците на давателот на универзална услуга во компензацискиот фонд за 2015...

Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи

Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи Коментари и одговор на коментари – ВИП Коментари и одговор на коментари – ОНЕ Коментари и одговор на коментари –...

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви за 2015 година, во износ од 1 евро во денарска противвредност пресметано по среден курс на НБРМ на ден на фактурирањето

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви за 2015 година, во износ од 1 евро во денарска противвредност пресметано по среден курс на Народна банка на Република Македонија – НБРМ...

Одлука за утврдување на вредност на коефициент „К“ која е еднаква на 1 за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради год.надомест

Одлука за утврдување на вредност на  коефициент „К“ која е еднаква на 1 за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради утврдување на годишниот надоместок...