Select Page

Мислење од Дирекцијата за заштита на лични податоци за прашања поврзани со превземање на податоци од Операторите

Агенцијата за електронски комуникации, достави допис до Дирекцијата за заштита на личните податоци со прашања поврзани со превземање на податоците од Операторите за нивните претплатници од страна на Давателот на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски...

Соопштение и покана за состанок за отпочнување на проектот за надградба на BU-LRIC модел за фиксни мрежи

Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации отпочнува со проектот надградба на BU-LRIC модел за фиксни мрежи заради пресметување на цените на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии за различни растојанија на колото на...

Меморандум за соработка со Агенцијата за цивилно воздухопловство

На ден 20 Октомври 2011 Агенцијата за електронски комуникации потпиша меморандум за соработка со Агенцијата за цивилно  воздухопловство со кој ја утврдија деловно – техничката соработка во врска со прашањата поврзани со делокругот на нивните надлежности и...