Select Page

Меморандум за соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инжинерство

Агенцијата за електронски комуникации на ден 06.09.2011 потпиша Меморандум за соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ) со кој се утврди рамката на реализација на соработката за работите од заеднички интерес базирани на...

Јавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во опсег 3410-3600 MHz

Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 61 став 1 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, и 83/2010) и точка 2.18 од Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република...

Известување до печатените и електронски медиуми во Република Македонија

Почитувани,Со решение број СТ.број 489/11 од 26.07.2011 година  донесено од Основниот Суд Скопје 2 Скопје, е отворена стечајна постапка над “Трговското радиодифузно друштво А1 ТЕЛЕВИЗИЈА Дооел Скопје – во стечај” со седиште на ул.Перо Наков број 60, Скопје.  Во член...