Select Page

Të nderuar,

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ -деловни корисници спроведен во Октомври 2013 година.


20131216_Izveshtaj_od_ispituvanjeto_na_javnoto_mislienje_vo_Makedonija-Delovni_korisnici_2013.pdf