Select Page

Të nderuar,

Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на „Нацрт извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМ“ да ги достават своите гледишта и ставови по предложениот предмет на јавната расправа. Имено, на состанокот одржан на ден 14.10.2011 година Агенцијата за електронски комуникации ги информираше заинтересираните страни дека отпочнува со процесот на развој и имплементација Bottom-Up LRIC модел за пресметување на цени за битстрим услуги понудени од оператори со значителна пазарна моќ на релевантниот големопродажен пазар. Развојот на моделот се одвиваше во соработка со Дилоит-Хрватска врз основа на договор за консултантски услуги.

icon 20120727_Нацрт извештај за резултатите од моделирање на Bottom-Up Lric за Битстрим услуга во РМ (1 MB 2012-07-27)

icon 20120727_Draft Modelling Results Report for a Bottom-Up Lric Bitstream service in Macedonia (973 kB 2012-07-27)


Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 26.08.2012 на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

mirjana.bolinovska@aec.mk

sinisa.apostoloski@aec.mk