Select Page

Согласно своите надлежности определени во член 61 став 1 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, и 83/2010), Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија како независно регулаторно тело на пазарот на електронските комуникации објавува ЈАВЕН ПОВИК за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции.

icon 20110126_Јавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за корист. на радиофреквенции (235.61 kB)