Select Page
Të nderuar,
Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 13 од Законот за електронски комуникации објавува на јавна расправа “Нацрт документ за трета анализа на ПАЗАР 1- Пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници“ со траење од 30 дена од денот на објавувањето.
Се покануваат сите заинтересирани страни да ги достават своите мислења, гледишта и ставови по предложениот предмет на јавна расправа на следната адреса:
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Shëtitorja " Dimitar Vllahov" numër 21
1000 Shkup
или на следните адреси за е-пошта:
kristina.bozinovska@aec.mk и aleksandar.kocevski@aec.mk

Нацрт документ за трета анализа на ПАЗАР 1- Пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 21/11/2016
Крај на јавна расправа: 22/12/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: aleksandar.kocevski@aec.mk и kristina.bozinovska@aec.mk