Select Page

Të nderuar,
Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 13 од Законот за електронски комуникации објавува на јавна расправа “Нацрт документ за втора анализа на ПАЗАР 11- Пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги за започнување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“ во рок од 30 дена од денот на објавувањето.
Се покануваат сите заинтересирани страни ги изразат своите мислења, гледишта и ставови по предложениот предмет на јавна расправа.
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Shëtitorja " Dimitar Vllahov" numër 21
1000 Shkup

или на следниве емаил адреси:
marjan.pejovski@aec.mk, aleksandar.kocevski@aec.mk и vaska.petrovic@aec.mk
Нацрт документ за втора анализа на ПАЗАР 11- Пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги за започнување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежиДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 09/03/2016
Крај на јавна расправа: 08/04/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Shëtitorja " Dimitar Vllahov" numër 21
1000 Shkup

или на следниве емаил адреси:
marjan.pejovski@aec.mk, aleksandar.kocevski@aec.mk и vaska.petrovic@aec.mk