Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2018. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 03/11/2017 до 04/12/2017 до 12:00 часот на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог Годишна програма на АЕК за 2018 година
Kej Димитар Влахов бр. 21  1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mk
Предлог Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2018
редлог-Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 годинаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 03/11/2017
Крај на јавна расправа: 04/12/2017
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk