Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 годиина. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 31/03/2020 во траење од 30 дена, на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 годиина.

Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје или на e-mail адресата: contact@aec.mk

ПРЕДЛОГ за Измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година

Предлог – ОДЛУКА за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации од 2019 годинаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 31/03/2020
Крај на јавна расправа: 30/04/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје