Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), отвора јавна расправа по Предлог за измена на
„ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“.
Заради полесно забележување на измените, истите се направени со Track Changes на постоечкиот План.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 05.12.2016 год. на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Dimitar Vlahov nr.21
1000 Shkup
или по електронски пат на следниве адреси:

jane.jakimovski@aec.mk

Igor.bojadziev@aec.mk


Предлог за измена на План за доделување на радиофреквенции на Република Македонија

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 04/11/2016
Крај на јавна расправа: 05/12/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk