Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог на Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги, во рок не пократок од 30 дена односно не подоцна од 05.05.2016 година.
Сите заинтересирани страни своите коментари или забелешки може да ги испраќаат на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21, 1000 Скопје, Република Македонија или на следните email адреси:
vladimir.ristevski@aec.mk
vaska.petrovic@aec.mk
Со назнака: Коментари по предлог на Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги
Одговорни лица за оваа јавна расправа:
Владимир Ристевски
Васка Петровиќ

Нацрт Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 05/04/2016
Крај на јавна расправа: 05/05/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21, 1000 Скопје, Република Македонија или на следните email адреси:

vladimir.ristevski@aec.mk

vaska.petrovic@aec.mk

Со назнака: Коментари по предлог на Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги