Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства. Се повикуваат сите заинтересирани страни да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 03.03.2020 до 03.04.2020 на следнава адреса:

Агенција за електронски комуникации, Kej Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје

или на следните e-mail адреси:

boris.arsov@aec.mk и
contact@aec.mk

Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Предлог Прилог 2 на Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средстваДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 03/03/2020
Крај на јавна расправа: 03/04/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации, Kej Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје