Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по предлог Правилник за изменување и дополнување на правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникакициски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ги објавува Агенцијата за електронски комуникации. Се повикуваат сите заинтересирани страни да ги достават своите коментари по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 08.04.2020 до 08.05.2020 година,  на следните e-mail адреси:

Во прилог: Правилник за изменување и дополнување на правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникакициски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ги објавува Агенцијата за електронски комуникацииДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 08/04/2020
Крај на јавна расправа: 08/05/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на наведените адреси за електронска пошта