Select Page

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува на јавна расправа Нацрт документите за “ Анализа на пазар за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација’’ и “Анализа на пазар за завршуање на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација’’. Јавната расправа ќе започне на 22.01.2019 и ќе трае 30 денови. Сите заинтересирани страни се добредојдени да достават свои коментари.

Лице за контакт: Александар Коцевски
емаил: aleksandar.kocevski@aec.mk
Нацрт документ за трета анализа на пазар Пазар 4 – Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација
Нацрт документ за трета анализа на големопродажен пазар – Услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локацијаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 22/01/2019
Крај на јавна расправа: 22/02/2019
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk