Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 07.11.2016 до 07.12.2016 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог Годишна програма на АЕК за 2017 година
Kej Димитар Влахов бр. 21  1000 Скопје
или на e-mail адресата: contact@aec.mk


Предлог Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година
Предлог на годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 07/11/2016
Крај на јавна расправа: 07/12/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk