Select Page

Одлука за отповикување на обврски за Македонски Телеком за релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на мало за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници – пазар 1

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 05/05/2017
Важечки пропис: 1