Select Page

Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги како и за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции за постојните оператори на ј

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 28/10/2006
Службен весник: 112-06
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: јавен тендер мобилен оператор мобилни одлука одобрение радиофреквенции трет оператор