Select Page

 

Правилник за утврдување на висината на средствата за надоместување на реалните трошоци за вршење на универзална услуга, усвоен на ден 21.12.2006 година, објавено во “Сл. весник на РМ“ бр.135 од 26.12.2006 година.