Select Page

Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sigurinë dhe integritetin e rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektronike dhe të aktiviteteve që operatorët duhet t'i ndërmarrin në rast të shkeljes së sigurisë së të dhënave personaleДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 29/03/2019
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: безбедност и интегритет