Select Page


Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën e llogaritjes së kompensimit vjetore për përdorimin e radiofrekuencave
Одговори на коментари по јавна расправа за Предлог Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенцииДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 28/04/2017
Службен весник: 55/2017
Важечки пропис: 1