Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог на “Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за интерконекција”. Периодот на јавната расправа ќе трае до 15 мај 2016.
Сите заинтересирани страни своите коментари или забелешки може да ги испраќаат на следната адреса:
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Dimitar Vlahov nr.21
1000 Скопје, Република Македонија
или на следните адреси за е-пошта:

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за интерконекција

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 15/04/2016
Крај на јавна расправа: 15/05/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: sinisa.apostoloski@aec.mk и igor.kralevski@aec.mk