Select Page

Правилник за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 04/09/2008
Службен весник: 112-08
Важечки пропис: 1