Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по објавениот нацрт текст од 23.12.2013 до 23.01.2014 година


20131224_Nacrt_tekst_na_pravilnik_za_godishen_nadomestok_za_broevi.pdf

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 23/12/2013
Крај на јавна расправа: 23/01/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Кеј Димитар Влахов 21
1000 Shkup

или во електронски облик на igor.bojadjiev@aec.mk или contact@aec.mk