Select Page

Во согласност со член 106 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) и член 27 од Правилникот за транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации, се  објавува Предлог-Одлука за утврдување на максималната висина на еднократниот надоместок за услугата преносливост на броеви. Сите заинтересирани страни можат да дадат свои мислења и забелешки по Предлог-Одлуката во рок од 30 дена од денот на нејзиното објавување на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации. Мислењата и забелешките се доставуваат во писмена форма  на адреса: Агенција за електронски комуникации, ул. Димитрије Чуповски бр. 13, Скопје и на e-mail: contact@aec.mk

icon Предлог – Одлука за максималната висина на еднократниот надоместок за услуга преносливост на броеви(47.44 kB 2009-05-27)