Select Page
Агенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Предлог „Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап и начинот на доставување на сметководствена документација“ и  по Предлог „Упатство за подготовка на модел на трошоци базиран на LRIC“ наменет за операторите на јавни мобилни комуникациски мрежи“ објавени на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден22.02.2011 година (вторник ) со почеток во 10 часот во просториите на Контролно Мерен Центар – Зајчев Рид –Скопје.