Select Page

Vendim për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm për dhënien e një miratimi për përdorimin e radiofrekuencave me brez të radiofrekuencave prej 1720-1730 MHz / 1815-1825 MHz, për sigurimin e rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimit celular në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë

За најповолен понудувач за доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1720-1730 MHz/1815-1825 MHz , за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија се избира:...