Select Page

Прашања и одговори на прашања по нацрт на планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија објавен за јавна распрева на 17.05.2013 година

Прашања и одговори на прашања по нацрт-планот за намена на радиофреквенциски опсези во РM Поврзани тагови: нацрт план, одговори, план за намена, прашања, радиофреквенциски опсези, Република...

Pyetje dhe përgjigje të pyetjeve pas Tenderit Publik me numër 02-3356 / 2 me datë 21.09.2012 për dhënien e një miratimi për përdorimin e radiofrekuencave me brez të radiofrekuencës prej 811-821 / 852-862 MHz

Прашања и одговори на прашања по Јавниот тендер број 02-3356/2 од 21.09.2012 година за доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz Прашања и одговори на прашања по Јавен тендер за LTE Поврзани тагови:...

Одговори на доставените коментари по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават

Одговори на доставените коментари по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите...

Pyetje dhe përgjigje të pyetjeve pas Tenderit Publik me numër 02-2954/2 me datë 09.08.2021 për dhënien e miratimit për përdorimin e radiofrekuencave me brez prej 470-790 MHz

Прашања и одговори на прашања по Јавниот тендер број 02-2954/2 од 09.08.2012 година за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег  470-790 MHz Прашања и одговори на прашања по Јавен тендер за DVB-T Поврзани тагови: 022954/2,...

Pyetje dhe përgjigje të pyetjeve pas Tenderit Publik me numër 02-2950/2 me datë 09.08.2021 për dhënien e miratimit për përdorimin e radiofrekuencave me brez të radiofrekuencave prej 811-821/852-862 MHz

Прашања и одговори на прашања по Јавниот тендер број 02-2950/2 од 09.08.2012 година за доделување на едно  одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz Прашања и одговори на прашања по Јавен тендер за LTE Поврзани тагови:...