Select Page

Закон за електронските комуникации

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 18/02/2005
Службен весник: 13-05
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: електронски комуникации закон ЗЕК