Select Page

Пазари 9 и 10

Терминални (terminating) и преносни (trunk) сегменти на изнајмени линии Финален документ за анализа на пазар за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии со вклучени коментари од заинтересираните страни 20141230 Решение за наметнување на регулаторни...

Пазар 13

Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници 20140403_Finalen_dokument_za_Prva_analiza_na_Pazar_13_-_prenos_na_radiodifuzni_sodrzhini_do_krajnite_korisnici_2.doc 20140717 Решение за ОНЕ за наметнување на обврски на оператор со значителна пазарна...

Пазар 14

Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи Финален документ за Анализа на пазар услуги за завршување на СМС во јавни мобилни ком.мрежи Финален документ за Анализа на пазар услуги за завршување на СМС во јавни мобилни ком.мрежи од 10.05.2018...

Пазар 4

Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација Решение-SMP – Пазар 8 Финален документ за Анализа на пазарите 8, 9 и 10 дополнет во согласнот со ЗЕК Одлука за отповикување на обврски за започнување на повик за Македонски Телеком АД...

Пазар 5

Услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација Решение-SMP – Пазар 9 Финален документ за Анализа на пазарите 8, 9 и 10 дополнет во согласнот со ЗЕК Коментари од Македонски телеком АД Одлука за обврски за завршување на повик за...

Пазар 6

Услуга за транзитирање во јавна фиксна телефонска мрежа Решение-SMP – Пазар 10 Финален документ за Анализа на пазарите 8, 9 и 10 дополнет во согласнот со ЗЕК Одлука за отповикување на обврски за транзитирање на повик за Македонски Телеком АД Финален документ за...