Select Page

Секторот, согласно Законот за електронски комуникации, ги извршува задачите за кои е надлежна Агенцијата во делот што се однесува на контролата на радиокомуникациите и во делот на надзорот над спроведувањето на Законот и подзаконските акти.

Контролата на радиокомуникациите се врши по пата на прием на емисии на радиостаници (радиомониторинг) од фииксни радиомониторинг станици (Контролно мерни центри – КМЦ) со посада во Скопје, Битола и Штип, далечински управувани радиомониторинг станици без посада и од мобилни радиомониторинг станици. Со цел да се обезбеди рационално и законско користење на радиофреквенцискиот спектар Секторот врши радиомониторинг поради:

  • истражување и решавање на пречки во радиокомуникациите;
  • контрола на техничките и експлотационите услови под кои работат радиостаниците со Одобрение за користење на радиофреквенции;
  • откривање на радиостаници кои работат без Одобрение за користење на радиофреквенции;
  • утврдување на зафатеноста на радиофреквенцискиот спектар со емисии на радиостаници од Р.М и од соседни и други земји;
  • мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку радиомрежа (редовни и по барање на корисник-барање во слободна форма)
  • мерење на параметрите за квалитет на дигиталната телевизија DVB-T (редовни и по барање на корисник-барање во слободна форма)
  • мерење и контрола на вредностите на нејонизирачко зрачење од јавните мобилни мрежи (редовни и по барање на корисник-барање во слободна форма)
  • мониторинг на радиофреквенцискиот спектар во испитните центри за полагање на стручни испити  
  • надзор над оператори и други правни и физички лица корисници на радиофреквенции
  • надзор на пазарот на радио опрема

Контакт со Секторот за контрола и мониторинг на радиофреквенции

Јонче Гроздановски
Раководител на Сектор за контрола
и мониторинг на радиофреквенции
Овластено лице за безбедност на класифицирани информации 
jonce.grozdanoski@aec.mk
тел. 02 3 091 247
моб. 071 33 22 91

Jonche Grozdanovski 

КМЦ Скопје

Александар Грамбозов
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции – Скопје
aleksandar.grambozov@aec.mk
тел. 02 3 091 242
моб. 078 23 67 49

Слободан Пешиќ
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
slobodan.pesic@aec.mk
тел. 02 3 091 238
моб. 075 47 51 76

Гоце Илиевски
Самостоен референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
goce.ilievski@aec.mk
тел. 02 3 091 246
моб. 071 38 03 62

Драган Вучиќевиќ
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
dragan.vucikevik@aec.mk
тел. 02 3 091 248
моб. 075 35 99 16

Саша Цветковиќ
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
sasa.cvetkovic@aec.mk
тел. 02 3 091 236
моб. 075 47 51 66

Бобан Трајковски
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
boban.trajkovski@aec.mk
тел. 02 3 091 243
моб. 071 38 03 65

Сашко Митковски
Виш референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Скопје
sasko.mitkovski@aec.mk
тел. 02 3 091 241
моб. 071 33 21 89

Насе Попов
Раководител на Одделение за одржување на мерна опрема
nase.popov@aec.mk
тел. 02 3 091 233
моб. 075 22 28 90

Виктор Синадиновски
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
viktor.sinadinovski@aec.mk
тел. 02 3 091 254
моб. 071 39 11 17

Томе Анастасоски
Помлад  референт за одржување на мерна опрема
tome.anastasoski@aec.mk
моб. 071 38 95 93

КМЦ Битола

Петар Иваноски
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
petar.ivanoski@aec.mk
тел. 047 207 063
моб. 075 38 38 09

Тоде Митрески
Советник  за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
tode.mitreski@aec.mk
тел. 02 3 091 240
моб. 078 37 30 02

Златко Угревски
Советник  за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
zlatko.ugrevski@aec.mk
тел. 047 207 064
моб. 071 36 88 41

Томе Талевски
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
tome.talevski@aec.mk
тел. 047 207 076
моб. 078 23 58 34

Мирјана Хаџитипевска
Референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
mirjana.hatipevska@aec.mk
тел. 047 207 065
моб. 071 33 20 84

Цане Поповски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
cane.popovski@aec.mk
тел. 047 207 069
моб. 071 39 07 47

Миле Георгиевски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
mile.georgievski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 74

Валентин Талевски
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Битола
valentin.talevski@aec.mk
тел. 047 207 074
моб. 071 39 07 75

КМЦ Штип

Ацо Рабаџиски
Раководител на Одделение за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
aco.rabadziski@aec.mk
тел. 032 223 962
моб. 075 23 21 24

Тодор Поп Картов
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
todor.popkartov@aec.mk
тел. 032 223 965
моб. 071 33 20 62

Златко Караѓозов
Соработник за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
zlatko.karagjozov@aec.mk
тел. 032 223 964
моб. 070 22 87 43

Билјана Цонева
Помлад  референт за контрола и мониторинг на радиофреквенции-Штип
biljana.coneva@aec.mk
тел. 032 223 960
моб. 071 38 94 94