Select Page

Служба – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти

Со член 26-а од Законот за електронските комуникации во состав на Агенцијата за електронски комуникации се формира посебна организациона единица – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT), која претставува официјална национална точка за...

Служба за информатички технологии

Службата за информaтика обезбедува ИТ поддршка во работењето на АЕК Тимот во Службата за инфорамтика е активно вклужен во Решавање на комплексни проблеми кои се однесуваат на хардверот и софтверот на АЕК, дизајнира и имплементира апликативни софтверски решенија кои...

Служба за логистика

Служба за логистика воглавно извршува работи од административно техничка природа за потребите на АЕК. Дава предлози и се грижи за непрекинато физичко обезбедување на објектите на АЕК; Контакт со Службата за логистика   Јасмина Бешлиева ИвановскаРаководител на Службата...

Служба за меѓународна соработка

Основна задача на Службата за меѓународна соработка е Координација на работењето на активностите на АЕК со меѓународната регулатива, меѓународните организации, институции и тела и зголемување на реномето на АЕК на меѓународно ниво. Тимот во Службата за меѓународна...

Сектор за заштита на правата на крајните корисници

Рената Аиновска Талеска Раководител на Сектор за заштита на правата на крајните кориснициrenata.ainovska@aec.mkтел. 02 3 259 272моб. 071 38 02 97   Валентин Ѓуровски Раководител на Одделение за решавање на споровиvalentin.gjurovski@aec.mkтел. 047 207 072моб. 075 27 32...

Сектор за финансии

Секторот за финансии е задолжен за координација на финансиските и сметководствените активности на АЕК. Тимот во службата за финансии и сметководство има задача да ја организира и контролира подготовката и спроведувањето на Годишниот финансиски план на АЕК и...