Select Page

Служба – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти

Со член 26-а од Законот за електронските комуникации во состав на Агенцијата за електронски комуникации се формира посебна организациона единица – Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT), која претставува официјална национална точка за...

Служба за информатички технологии

Службата за информaтика обезбедува ИТ поддршка во работењето на АЕК Тимот во Службата за инфорамтика е активно вклужен во Решавање на комплексни проблеми кои се однесуваат на хардверот и софтверот на АЕК, дизајнира и имплементира апликативни софтверски решенија кои...

Shërbimi i logjistikës

Служба за логистика воглавно извршува работи од административно техничка природа за потребите на АЕК. Дава предлози и се грижи за непрекинато физичко обезбедување на објектите на АЕК; Контакт со Службата за логистика   Јасмина Бешлиева ИвановскаРаководител на Службата...

Shërbimi i bashkëpunimit ndërkombëtar

Основна задача на Службата за меѓународна соработка е Координација на работењето на активностите на АЕК со меѓународната регулатива, меѓународните организации, институции и тела и зголемување на реномето на АЕК на меѓународно ниво. Тимот во Службата за меѓународна...

Sektori për mbrojtjen e të drejtave të shfrytëzuesve përfundimtarë

Рената Аиновска Талеска Раководител на Сектор за заштита на правата на крајните кориснициrenata.ainovska@aec.mkтел. 02 3 259 272моб. 071 38 02 97   Валентин Ѓуровски Раководител на Одделение за решавање на споровиvalentin.gjurovski@aec.mkтел. 047 207 072моб. 075 27 32...

Sektori i financave

Секторот за финансии е задолжен за координација на финансиските и сметководствените активности на АЕК. Тимот во службата за финансии и сметководство има задача да ја организира и контролира подготовката и спроведувањето на Годишниот финансиски план на АЕК и...